Smoleń - Verschluss

Gut! 7.6

Zamek Smoleń

Verschluss in der Umgebung Smoleń:

Sehr gut! 8

Pałac w Pilicy

Sensationell! 9.8

Das Schloss Ogrodzieniec

Gut! 7.4

Zamek Bąkowiec

Keine Meinungen

Zamek Rabsztyn

Sensationell! 9.2

Zamek w Pieskowej Skale

Sehr gut! 9

Zamek w Pieskowej Skale

Keine Meinungen

Die Burg in Slawkow

Sehr gut! 8.6

Die Burg in Ojcow

Keine Meinungen

Zamek w Siewierzu

Sehr gut! 9

Zamek Ostrężnik

Sehr gut! 9

Zamek Ostrężnik