Restauracja i Hotel Na Skarpie
Pakoska 28, 88-126 Tuczno